Top Language Jobshttp://www.toplanguagejobs.co.uken-ussupport@toplanguagejobs.co.uksupport@toplanguagejobs.co.ukTop Language Jobs tłumaczy Gehalt: basic starting salary: € 4 384 month
Standort: Belgien, Brussels, Brussels
Sprachen: Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

Twoje umiejętności. Nasze najważniejsze dokumenty.<br /> Twoja kariera. Nasza Unia Europejska.<br /> <br /> Praca dla instytucji Unii Europejskiej to praca na rzecz lepszej przyszłości. <br /> Od momentu swego powstania UE zapewnia swoim państwom członkowskim pokój i stabilność. Dzięki niej jest nam łatwiej żyć, pracować, podróżować. Instytucje UE działają w wielu obszarach polityki: od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska, od zwalczania przestępczości zorganizowanej po gwarantowanie praw mniejszości, od promowania badań i innowacji po wspieranie rozwoju regionalnego.<br /> <br /> W centrum wszystkich naszych działań znajdują się światowej klasy tłumacze. Służby językowe instytucji europejskich odgrywają zasadniczą rolę w usprawnieniu komunikacji i ułatwieniu obywatelom zrozumienia roli UE w ich codziennym życiu. Przestrzegając ścisłych terminów, tłumaczą teksty o charakterze politycznym, prawnym, finansowym, naukowym i technicznym. Służą również szeroko rozumianymi poradami językowymi. <br /> <br /> Szukasz pracy, która byłaby intelektualnym wyzwaniem, a jednocześnie wymagała dużej wrażliwości i odpowiedzialności? Masz dyplom studiów tłumaczeniowych lub jesteś w stanie wykazać swoje doskonałe umiejętności tłumaczeniowe? <br /> <br /> Szukamy tłumaczy następujących języków:<br /> • fiński <br /> • węgierski <br /> • łotewski <br /> • polski <br /> • portugalski <br /> • słowacki <br /> <br /> Jeśli interesuje Cię kariera tłumacza pisemnego, instytucje UE oferują wyjątkowe pod względem skali i zakresu możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Praca dla UE oznacza również współpracę z wysoko wykwalifikowanymi i utalentowanymi kolegami z całej Europy w wielokulturowym, wielojęzycznym i bardzo motywującym środowisku pracy. <br /> <br /> Aby dołączyć do nas jako tłumacz, trzeba ukończyć co najmniej trzyletnie studia wyższe w dowolnej dziedzinie, doskonale znać język fiński, węgierski, łotewski, polski, portugalski lub słowacki oraz wykazać się gruntowną znajomością co najmniej dwóch innych języków urzędowych UE (w tym angielskiego, francuskiego lub niemieckiego). Kandydaci muszą być obywatelami państwa członkowskiego UE. <br /> <br /> Wybrani kandydaci mogą zostać zatrudnieni w Brukseli lub Luksemburgu. <br /> Orientacyjna wysokość wstępnego wynagrodzenia podstawowego: 4 384 euro miesięcznie (przy 40-godzinnym tygodniu pracy)<br /> <br /> Oprócz wsparcia i pomocy dla nowych pracowników przy przeprowadzce, instytucje UE oferują również bogaty pakiet wynagrodzenia.<br /> Jeśli uważasz, że masz wyjątkowe umiejętności i silną motywację do pracy w UE,<br /> od dnia 30 lipca do 1 września 2015 r. (godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) możesz zgłaszać się na stronie translators.eu-careers.eu.<br /> <br /> Dotyczy: EPSO/ AD/315 – 320 /15 – Tłumacze<br /> ________________________________________<br /> More about translating for Europe: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm<br /> https://www.facebook.com/translatingforeurope <br /> More about working for the EU Institutions: www.eu-careers.eu <br /> ]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5586362/t%C5%82umaczy
tradutores Gehalt: basic starting salary: € 4 384 month
Standort: Belgien, Brussels, Brussels
Sprachen: Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Slowakisch
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

As suas competências de tradução. Os nossos principais documentos<br /> A sua carreira profissional. A nossa União Europeia<br /> <br /> Trabalhar para as instituições da União Europeia significa trabalhar para um futuro melhor. <br /> Desde a sua fundação, a UE alcançou a paz e a estabilidade para os seus Estados-Membros e alterou a forma como vivemos, trabalhamos e viajamos. As instituições da UE abrangem uma vasta gama de domínios de intervenção, da ajuda ao desenvolvimento à política ambiental, da luta contra a criminalidade organizada à garantia dos direitos das minorias, da promoção da investigação e da inovação ao apoio ao desenvolvimento regional.<br /> <br /> Para tudo o que fazemos são essenciais tradutores de primeiro nível, desempenhando os serviços linguísticos em todas as instituições europeias um papel crucial no reforço da comunicação e na ajuda aos cidadãos para compreenderem a forma como a UE afeta a sua vida diária. <br /> Trabalhando com prazos rigorosos, traduzem textos políticos, jurídicos, financeiros, científicos e técnicos e proporcionando aconselhamento linguístico de variado alcance. <br /> <br /> Está à procura de um trabalho intelectualmente estimulante, com um elevado grau de sensibilidade e de responsabilidade? Tem formação de tradutor ou pode provar excelentes capacidades de tradução? <br /> <br /> Estamos à procura de tradutores para as línguas seguintes:<br /> • Finlandês <br /> • Húngaro <br /> • Letão <br /> • Polaco <br /> • Português <br /> • Eslovaco <br /> <br /> Se procura uma carreira profissional na tradução, as instituições da UE proporcionam um desenvolvimento profissional e pessoal de excecional alcance e nível. Trabalhar para a UE significa também trabalhar com colegas altamente qualificados e talentosos de toda a Europa num âmbito multicultural, multilingue e altamente estimulante. <br /> <br /> Para se tornar tradutor necessita possuir uma formação académica em qualquer disciplina (diploma universitário de, pelo menos, 3 anos), um conhecimento perfeito da língua finlandesa, húngara, letã, polaca, portuguesa ou eslovaca e um conhecimento profundo de, pelo menos, duas outras línguas oficiais da UE (incluindo o inglês, francês e/ou alemão), tem de ser cidadão de um país da UE. <br /> <br /> Se for bem sucedido, pode ser recrutado para trabalhar em Bruxelas ou no Luxemburgo. <br /> Remuneração indicativa inicial de base: 4 384 EUR mensais (com base numa semana de trabalho de 40 horas)<br /> <br /> Além de prestar apoio e assistência ao novos funcionários, as instituições da UE também oferecem um pacote salarial muito completo.<br /> <br /> Se considerar ter capacidades excecionais e uma forte motivação para trabalhar na UE,<br /> pode candidatar-se na Web translators.eu-careers.eu entre 30 de julho e 1 de setembro de 2015 (12.00 h, hora de Bruxelas)<br /> <br /> Referência: EPSO/ AD/315 – 320 /15 – Tradutores<br /> ________________________________________<br /> More about translating for Europe: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm<br /> https://www.facebook.com/translatingforeurope <br /> More about working for the EU Institutions: www.eu-careers.eu <br /> ]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5586522/tradutores
prekladateľov Gehalt: basic starting salary: € 4 384 month
Standort: Belgien, Brussels, Brussels
Sprachen: Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Slowakisch
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

<br /> Vaše prekladateľské zručnosti. Naše kľúčové dokumenty.<br /> Vaša kariéra. Naša Európska únia.<br /> <br /> Pracovať pre inštitúcie Európskej únie znamená budovať lepšiu budúcnosť. <br /> Od vzniku EÚ panuje na území členských štátov mier a stabilita, zmenil sa spôsob, akým žijeme, pracujeme a cestujeme. Inštitúcie EÚ vykonávajú široké spektrum politík – od rozvojovej pomoci po environmentálnu politiku, od boja proti organizovanej trestnej činnosti po zabezpečenie práv menšín, od podpory výskumu a inovácie po podporu regionálneho rozvoja.<br /> <br /> Prvotriedni prekladatelia majú zásadný význam pre každú činnosť, ktorú vyvíjame. Jazykové služby európskych inštitúcií zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní komunikácie a v snahe pomôcť občanom pochopiť úlohu EÚ v ich každodennom živote. Prekladajú texty s politickou, právnou, finančnou, vedeckou i technickou tematikou, poskytujú rozsiahle jazykové poradenstvo, a to všetko v rámci prísnych termínov. <br /> <br /> Hľadáte intelektuálne podnetnú prácu s vysokým stupňom citlivosti a zodpovednosti? Ste skúsení prekladatelia alebo ste schopní preukázať vynikajúce prekladateľské zručnosti? <br /> <br /> Hľadáme prekladateľov pre tieto jazyky:<br /> • fínčina <br /> • maďarčina <br /> • lotyština <br /> • poľština <br /> • portugalčina <br /> • slovenčina <br /> <br /> Ak máte záujem o prekladateľskú kariéru, inštitúcie EÚ ponúkajú výnimočnú škálu možností na profesijný rozvoj a osobný rast. Pracovať pre inštitúcie EÚ takisto znamená pracovať s vysokokvalifikovanými a talentovanými kolegami z celej Európy v multikultúrnom, viacjazyčnom a vysoko stimulujúcom prostredí. <br /> <br /> Ak sa chcete stať členom prekladateľského kolektívu, musíte mať vysokoškolské vzdelanie v akomkoľvek odbore (ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium), dokonale ovládať fínsky, maďarský, lotyšský, poľský, portugalský alebo slovenský jazyk a mať dôkladnú znalosť najmenej dvoch ďalších úradných jazykov EÚ (vrátane angličtiny, francúzštiny a/alebo nemčiny). Musíte byť občanom jednej z krajín EÚ. <br /> <br /> Úspešní uchádzači môžu byť prijatí na pracovné miesta v Bruseli alebo v Luxemburgu. <br /> Orientačný základný nástupný plat: 4 384 EUR mesačne (pri 40-hodinovom pracovnom týždni).<br /> <br /> Popri podpore a pomoci určenej novým zamestnancom na presťahovanie ponúkajú inštitúcie EÚ aj komplexný balík odmien.<br /> <br /> Ak si myslíte, že máte výnimočné zručnosti a silnú motiváciu pracovať pre EÚ,<br /> môžete sa od 30. júla do 1. septembra 2015 (do 12.00 hod. bruselského času) prihlásiť na adrese translators.eu-careers.eu.<br /> <br /> Referencia: EPSO/AD/315 – 320/15 – Prekladatelia<br /> ________________________________________<br /> More about translating for Europe: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm<br /> https://www.facebook.com/translatingforeurope <br /> More about working for the EU Institutions: www.eu-careers.eu <br /> ]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5586752/prekladate%C4%BEov
International Sales Consultant Gehalt: Excellent
Standort: Belgien, abroad
Sprachen: Englisch
Verƶffentlichung: 30th Jul 2015

Based in Cyprus with offices in Belgium and Dubai, Media Plus recruits and trains people to work for international press and advertising agencies specialized in the production of promotional economic country reports directed at the world's business community. These reports aim to inform readers of economic conditions, investment climates and business opportunities worldwide. Such information is gathered through personal meetings with government ministers and managing directors or presidents of the nation's "top 100 companies". The content of the country report covers both editorial and commercial (advertising) perspectives.<br /> <br /> Job Description – International Media Sales Consultant:<br /> <br /> We are a looking for ambitious, enthusiastic and motivated commercially driven individuals who want to advance their careers on the international front. The position is ideal for someone who wants to combine media sales, marketing and international travel into his/ her career aspirations. <br /> <br /> Our staff travel to different regions to meet movers and shakers and include their views faithfully in our reports. Projects are country specific and are usually 3 to 5 months in duration. The staff members are based in the country conducting interviews and commercial meetings and securing sponsorship for our reports. You are responsible for networking with high level government and business individuals to convince them of the opportunities our publication can offer. You are responsible for researching and identifying, selling and negotiating with potential clients. <br /> <br /> If you are looking for a career that combines meaning (you help countries communicate with the rest of the world), challenge (you meet and sell to captains of industries and top government officials) and excellent money potential (you are rewarded on how well you perform), this is the job for you. Work in a professional and go-getter environment where the desire to succeed drives all of us in the company. We believe in nurturing our staff through continuous training and coaching. In other words, if you are willing to put in the hard work, you will grow both professionally and personally.<br /> <br /> Candidate Requirements:<br /> <br /> To successfully fulfill the function of International Media Sales Consultant you must have the following qualifications:<br /> <br /> • A Bachelors Degree <br /> • Fluency in English (more languages a plus). <br /> • Experience living, studying or extensive travelling in foreign countries.<br /> • Holding a US, Canadian or EU passport.<br /> • You are knowledgeable about national and international current events.<br /> • You are a highly effective communicator who can easily adapt to any environment<br /> • You are not attached to home<br /> • You are energetic, entrepreneurial, hard working and persistent<br /> • You are a creative and strategic thinker who thrives for continuous challenges and personal growth<br /> • You are ready for the international business experience of a lifetime!<br /> <br /> Job Offer: <br /> <br /> • base salary plus commission<br /> • work related lodging and transportation paid<br /> • extensive sales trainings (in-house and on-the-job)<br /> • work in an international executive environment <br /> • personal and professional growth (rapid promotion opportunities)<br /> <br /> Interested? <br /> Send us your cv and motivation letter!<br /> Contact: hrteam@european-times.com<br /> ]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/3757191/International-Sales-Consultant
French Customer Service Assistant in Maastricht Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Französisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 20th Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere with short communication lines, in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> Customer Service is responsible for after-sales service issues, technical and product topics and general company related inquiries.<br /> <br /> Within Customer Service there is a vacancy for 35 hours per week for a Customer Service Representative France market.<br /> <br /> Your responsibilities<br /> <br /> As a Customer Service Representative you are the most important interface between the customer and the organization. You ensure that customer concerns and inquiries are dealt with adequately; manage our services to customers and transfer product knowledge. Multi-tasking is not a problem and you are a team player.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Higher vocational education<br /> <br /> - Native French speaker<br /> <br /> - Good communication skills<br /> <br /> - Excellent grammar and writing skills in native languages<br /> <br /> - Good computer skills<br /> <br /> - Customer care experience<br /> <br /> - Strong focus on customer satisfaction<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Adding cultural and qualitative value to service<br /> <br /> - Strong focus on customer satisfaction<br /> <br /> - Ability to prioritize, analyze, plan and coordinate with high volumes<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours 35 hours a week, Monday to Friday.<br /> Work in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> The salary for this position is based on a 35hour week and amounts to € 1720 month gross.<br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with us.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5527422/French-Customer-Service-Assistant-in-Maastricht
German Account Manager New Business Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Deutsch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 5th Jul 2015

Organisatie<br /> International organisation active worldwide in the chemical industry<br /> <br /> Job Description<br /> As an Account Manager you will focus on acquiring new Business through telesales and acquisition activities.<br /> Your responsibilities will include:<br /> • manage a pool of potential clients by prioritizing "low hanging fruits" and creating a top 10 potential<br /> • manage campaigns and identified targets by keeping focus on opportunities in the sales cycle <br /> • Getting in contact with (potential) customers over the phone to understand customer needs and asking information regarding market trends and developments <br /> • uncover new opportunities and negotiate with decision makers to secure new business <br /> • learn about customer processes and applications for specific market segments to validate and leverage value propositions <br /> • improve the market awareness of the organisation and present your findings to the sales team, product management team and also to supplier partners <br /> • become an expert in the products you represent through experience, study and maintaining the campaign process<br /> • use your initiative, creativity, curiosity to expand your prospect network and your territory sales<br /> <br /> NOTE: you will not be managing existing clients, once your potential client is activated, the client will be managed by other colleagues.<br /> <br /> For more information please contact Charlotte Tarfa at 31(0)6 434 62 557 or via email at eindhoven@uniquemultilingual.com<br /> <br /> Job Requirements<br /> • Fluency in German (preferably native)<br /> • Fluent English skills<br /> • Proven experience and track record in new business/ telesales within a B2B environment within the Chemical industry<br /> • You have a result oriented mindset and can work with targets<br /> • High energy level and eagerness to score<br /> • 4-year degree; preferably in chemical or process engineering, marketing or business preferred<br /> • Proficiency in MS Office, specifically with strong Excel skills. CRM or other database experience, and familiarity with web-based applications highly desired<br /> • Willing to relocate to Maastricht – Aachen area (relocation package is available)<br /> • Affinity with chemical (formulator) industry is strongly preferred<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> A fulltime and long term position offered via direct recruitment; contract directly with our client.<br /> Competitive salary (depending on relevant expereince) with quarterly bonus opportunity and yearly 8% vacation allowance.<br /> Relocation package, 33 vacation days per year and rebate with excellent health insurance company.<br /> <br /> You will be working within an international, open and informal team with personal attention for development and future career opportunities.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5467422/German-Account-Manager-New-Business
French - Dutch Customer Assistant (35hrs) Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Französisch
Verƶffentlichung: 20th Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service and 24-hour department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> <br /> Customer Service is responsible for after-sales service issues, technical and product topics and general company related inquiries.<br /> <br /> As a Customer Service Representative you are the most important interface between the customer and the organization. You ensure that customer concerns and inquiries are dealt with adequately; manage our services to customers and transfer product knowledge. Multi-tasking is not a problem and you are a team player.<br /> <br /> Interested? Please send us your application via maastricht@uniquemultilingual.com or call us for questions at 31(0)43 750 1760<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - (near)native in French AND Dutch<br /> <br /> - good English skills<br /> <br /> - Higher vocational education<br /> <br /> - Advanced empathic skills<br /> <br /> - Computer literacy<br /> <br /> - Knowledge of Benelux geography<br /> <br /> - Experience in and understanding of customer care/ call center<br /> <br /> - Handle stress and be able to prioritize, analyze, plan and coordinate on high volumes<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Open-minded to a diversity of cultures<br /> <br /> You must be available and willing to work in shifts from mo-su.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours: Monday to Friday, offered salary € 1702,75.<br /> <br /> You will be working in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> <br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5527312/French-Dutch-Customer-Assistant-35hrs
German international sales accosiate Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Deutsch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 29th Jul 2015

Organisatie<br /> Our international client has been providing a wide range of hardware solutions for network analysis and traffic acquisition to organizations and professionals from across the world for over 30 years.<br /> <br /> Job Description<br /> Our international client is seeking to expand their business in Germany and is therefore hiring a German Sales Associate for their office in Heerlen, NL.<br /> <br /> In this role you will be responsible for:<br /> <br /> - Sourcing and acquiring new resellers in Germany via online- & digital marketing<br /> <br /> - Create and distribute (acquisition) E-mails to potential and active clients<br /> <br /> - Managing existing clients by providing excellent customer support and order fulfillment by using CRM.<br /> <br /> Job Requirements<br /> In order to apply for this long term role you need to:<br /> <br /> - be (near) Native in German and fluent in English<br /> <br /> - have a degree in business or related field<br /> <br /> - have knowledge and understanding of logistic procedures and - reporting<br /> <br /> - be computer literate (MS Office, ERP systems)<br /> <br /> Soft skills you should possess:<br /> <br /> - ability to work in a young, dynamic and international team<br /> <br /> - commercial drive<br /> <br /> - flexibility and enthusiasm<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Job offer:<br /> <br /> - Long term Job opportunity<br /> <br /> - Internal development opportunities<br /> <br /> - Full time role within an international team<br /> <br /> - Salary depending on experience- ranging from € 2000-2400 gross per month<br /> <br /> Interested and want to apply?<br /> Send us your online application via "apply direct" .<br /> Or email us at eindhoven@uniquemultilingual.com<br /> <br /> NOTE: all applications must be submitted in English.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5575402/German-international-sales-accosiate
Customer Service Representative French (32-40hrs) Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Französisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 23rd Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is an international online retailer offering everything for your home, garden, garage and do-it-yourself needs.<br /> <br /> Job Description<br /> VACANCY<br /> As a Customer Service Employee you will be responsible for answering and processing questions and responses from the European clients by telephone or e-mail.<br /> <br /> RESPONSIBILITIES<br /> <br /> - Responsible for answering and processing questions and responses from the clients by telephone, e-mail, chats and reviews according to the client contact system eGain, within the own language and by following the rules.<br /> <br /> - Making administrative follow up of these client contacts in SAP.<br /> <br /> - Contacting clients directly in response to a problem or negative review.<br /> <br /> - Escalate problems to the Senior Customer Service Employee or the Team Leader Customer Service.<br /> <br /> - Making a record of the client contact in eGain.<br /> <br /> Job Requirements<br /> REQUIREMENTS<br /> <br /> - A minimum of 6 months experience in customer service B2C<br /> <br /> - Experience in client contact<br /> <br /> - Enthusiastic personality<br /> <br /> - Experience in working with computers and MS Office<br /> <br /> - Native speaker French<br /> <br /> - Fluent in English or Dutch<br /> <br /> - Additionally fluent in Italian or German is a plus<br /> <br /> - 40 hours per week (32 is possible)<br /> <br /> - Must be willing to work evenings/ weekends if needed<br /> <br /> Interested? Please send your cv to eindhoven@uniquemultilingual.com or contact Charlotte Tarfa at 31-(0)6 434 62 557<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> A permanent full time position. part time options for min. 32 hours per week.<br /> Salary € 1750,- based on full time employment.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5550202/Customer-Service-Representative-French-32-40hrs
UK Customer Service Assistant in Maastricht Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 16th Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere with short communication lines, in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service and 24-hour department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> Customer Service is responsible for after-sales service issues, technical and product topics and general company related inquiries.<br /> <br /> As a Customer Service Representative you are the most important interface between the customer and the organization. You ensure that customer concerns and inquiries are dealt with adequately; manage our services to customers and transfer product knowledge. Multi-tasking is not a problem and you are a team player.<br /> <br /> Interested? Please send us your application via maastricht@uniquemultilingual.com or call us for questions at 31(0)43 750 1760<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - University/College Education<br /> <br /> - English - Native/Near native<br /> <br /> - Excellent grammar and writing skills in English<br /> <br /> - Computer literacy essential<br /> <br /> - Excellent communication skills<br /> <br /> - Strong focus on customer satisfaction<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Problem solving skills<br /> <br /> - Analytical thinker<br /> <br /> - Professional experience in Customer Care/Contact<br /> <br /> - Good knowledge of UK/Ireland culture geography<br /> <br /> - Ability to prioritize, analyze, plan and coordinate with high workload<br /> <br /> - Empathy and advanced negotiation skills<br /> <br /> - The ability to manage different tasks simultaneously<br /> <br /> - A loyal representative for our brands and services<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours: 40 hours a week, Monday to Friday.<br /> Work in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> The salary for this position based on a 40-hour week amounts to € 1966/month gross.<br /> A comprehensive relocation package is applicable for candidates living further than 50km from the CAC and willing to relocate to within 20km of the CAC.<br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with us.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5517322/UK-Customer-Service-Assistant-in-Maastricht
Parttime Benelux Customer Service Assistant in Maastricht Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Französisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 16th Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere with short communication lines, in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service and 24-hour department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> Customer Service is responsible for after-sales service issues, technical and product topics and general company related inquiries.<br /> <br /> As a Customer Service Representative you are the most important interface between the customer and the organization. You ensure that customer concerns and inquiries are dealt with adequately; manage our services to customers and transfer product knowledge. Multi-tasking is not a problem and you are a team player.<br /> <br /> Interested? Please send us your application via maastricht@uniquemultilingual.com or call us for questions at 31(0)43 750 1760<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Higher vocational education<br /> <br /> - Fluent in Dutch and French<br /> <br /> - Fluent English<br /> <br /> - Good communication skills<br /> <br /> - Excellent grammar and writing skills in native languages<br /> <br /> - Good computer skills<br /> <br /> - Customer care experience<br /> <br /> - Willingness to work in shifts from Monday- Sunday<br /> (Schedule will be provided at least 28 days in advance)<br /> <br /> You will receive extra compensation for working in shifts (up to € 200 net per month).<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours: minimum 30 hours, maximum 35 hours/ week, Monday to Sunday in shifts, offered salary € 1702,75 (based on 35 hours/ week) PLUS shift compensation.<br /> <br /> You will be working in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> <br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5516912/Parttime-Benelux-Customer-Service-Assistant-in-Maastricht
Customer Care Representative native French Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Französisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

Organisatie<br /> International organisation. The location in Heerlen forms the business contact center for purchase orders and inquiries for customers in Europe, Middle East, Africa, Asia and Latin America.<br /> <br /> Job Description<br /> We are looking for a fulltime Customer Care Representative to work cross business. Are you customer focused and do you thrive by helping others? Then we are looking for you!<br /> We offer you a position where you offer day-to-day support in the Order-To-Cash processes such as orders, disputes & credits, enquiries, returns, monitoring. You will also be supporting the Supply Chain processes (PAR level, carrier scheduling) through analytical and operational support.<br /> <br /> We expect you to be able to provide a professional level of support to the Back Office and Field sales staff and customers by processing a broad knowledge of products, processes, tools and policies and ability to monitor product & information flows as well as resolving issues.<br /> In this role you contribute to the company goals in the areas of customer satisfaction.<br /> You are responsible for monitoring physical and information flows and you manage all incoming calls (including orders) and incoming e-mails to Customer Service shared mailboxes. Furthermore, you are responsible for issue resolution and reactive communication towards the customer, including coordination of issues.<br /> Other responsibilities include return flow management in exceptional cases such as; check return information and creation of return orders in SAP, pick up arrangement and follow-up plus the necessary updates in SAP, and responsibility for Service & Repair management: creation in SAP, return arrangement, preparation of offers and management of invoicing.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Further vocational degree in relevant field, Bachelor degree is preferred<br /> <br /> - Native French and fluency in English. Other European languages are considered a plus.<br /> <br /> - At least 1 to 3 years experience in customer service and order management<br /> <br /> - Excellent communication skills (verbal and written).<br /> <br /> - Computer literacy (MS-Office and preferably SAP/ ERP) is also necessary.<br /> <br /> To be successful in this role, you need to be a pro-active team player with a distinct drive for execution and results. You have a strong focus on customer satisfaction and are able to build lasting relationships with clients and colleagues in other departments and disciplines. Managing several tasks and projects at once poses no problem for you.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> A fulltime position in a professional, international, dynamical and high quality working environment, where personal development is stimulated and personal initiatives are encouraged.<br /> Salary depending on relevant experience.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5581832/Customer-Care-Representative-native-French
French - Dutch Customer Assistant (35hrs) Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Französisch
Verƶffentlichung: 22nd Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service and 24-hour department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> <br /> The 24-hour department is available 365 days per year, 7 days a week and 24 hours a day for customers in need of roadside assistance.<br /> <br /> Employees answer inbound customer requests for roadside assistance in the customer's native language and offer help on the phone or coordinate assistance through authorized service providers.<br /> <br /> The philosophy is to ensure the customer is mobile again as quickly as possible<br /> <br /> Interested? Please send us your application via maastricht@uniquemultilingual.com or call us for questions at 31(0)43 750 1760<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - (near)native in French AND Dutch<br /> <br /> - good English skills<br /> <br /> - Higher vocational education<br /> <br /> - Advanced empathic skills<br /> <br /> - Computer literacy<br /> <br /> - Knowledge of Benelux geography<br /> <br /> - Experience in and understanding of customer care/ call center<br /> <br /> - Handle stress and be able to prioritize, analyze, plan and coordinate on high volumes<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Open-minded to a diversity of cultures<br /> <br /> You must be available and willing to work in shifts from mo-su.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours: Monday to Sunday in shifts, offered salary € 1702,75 PLUS shift compensation.<br /> <br /> You will be working in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> <br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5538882/French-Dutch-Customer-Assistant-35hrs
Print Marketing Specialist (Publication planning & control) Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 22nd Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is one of the world's leading office suppliers with their EMEA Headquarters located in Venlo.<br /> <br /> <br /> Interested? Apply online via "Apply direct" or send us your application in English to eindhoven@uniquemultilingual.com.<br /> For questions we can be reached at 31(0)6 434 62 557<br /> <br /> Job Description<br /> Are you passionate about print marketing? Then this might be the role for you!<br /> <br /> As a Publication Planning & Control Specialist (Print marketing Specialist) it is your role to establish and manage a regional product assortment for use by all customer segments for printed touch points for multiple countries.<br /> Create compelling customer touch point assortments and materials that maximise profitable sales opportunities, customer growth and retention, and business development. Support major merchandising development programs. Determines the positioning of Products and promotions on pages and catalogues to achieve best in class product marketing. Support the category management activities for all countries or regions concerning offline publications.<br /> <br /> Your responsibilities:<br /> <br /> - Support Merchandising in developing the designated product categories across all channels and customer groups, delivering optimal growth and profitability, ensuring good practice in SKU and vendor lifecycle management, and creating a compelling customer proposition<br /> <br /> - Use personal skills, knowledge and abilities to drive profitable sales growth and achieve set targets and KPIs within the designated categories<br /> <br /> - Define, monitor and operate the offline product strategy, delivering optimal growth and profitability, and offering a compelling customer proposition<br /> <br /> - Develop and support Merchandising in the promotional plans based on existing mail-plans and promotional tactical plan to feature products on pages for printed publications based on product marketing parameters and Bi driven information<br /> <br /> - Develop pagination and product running orders for the various catalogues<br /> <br /> - Maintain and ensure excellent communication and information links with all relevant departments such as M&P, Marketing, creative production and others departments involved in the Publication strategy, creation and control area<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Associates degree with 6 - 8 years of relevant experience<br /> or Bachelor/ Master degree in merchandising/ marketing with up to 2 years of relevant experience<br /> <br /> - (near) native English skills with at least one other European language at a (near) native level (i.e. German, Italian, Spanish, French, Dutch)<br /> <br /> - Strong customer focus and customer awareness<br /> <br /> - Good communication skills<br /> <br /> - Know how to work under pressure and has a drive for results<br /> <br /> - Good planning and problem solving capabilities<br /> <br /> - Able to draw conclusions and activities out of BI driven KPI's to enhance profitability of publications<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Long term position at a European headquarters of an international organisation. Contract directly with our client.<br /> Employment will include 24 paid vacation days, 12 ATV days and 8% holiday allowance.<br /> Salary depends on relevant experience (range 30K-35K gross per year)]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5539592/Print-Marketing-Specialist-Publication-planning-control
French-Dutch speaking student job at Mercedes Benz Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Französisch
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> As a Customer Service Representative you are the most important interface between the customer and the Daimler organization. You insure that customer concerns and queries are dealt with adequately; manage our services to customers and transfer product knowledge.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Available for at least 1.5 year without interruption longer than 4 weeks<br /> <br /> - Fully available during July and August<br /> <br /> - Able and willing to work in shifts from Mo-Sun<br /> <br /> - (near) Native French & Dutch<br /> <br /> - Fluency in English (corporate language)<br /> <br /> - Good written and verbal skills<br /> <br /> - Advanced negotiation skills<br /> <br /> - Computer literacy<br /> <br /> - Good understanding of customer satisfaction<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Open-minded to a diversity of cultures<br /> <br /> - Ability to prioritize, analyze, plan and coordinate on high volumes<br /> <br /> NOTE: you must be an active student, enrolled at one of the universities/ schools in Maastricht to be eligible.<br /> Your working hours will be adjusted to your University schedule.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> You have the opportunity to work in a growing international company in an ambitious, professional and dynamic environment.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5581682/French-Dutch-speaking-student-job-at-Mercedes-Benz
Swedish Order Management Specialist Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Schwedisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 16th Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is a leading company in precision dispensing equipment for applying industrial coatings.<br /> <br /> Job Description<br /> <br /> - Handling of customer enquiries via phone and email<br /> <br /> - Handling of quotations/offers<br /> <br /> - Order handling<br /> <br /> - Follow up on customer requests<br /> <br /> - Other duties (e.g. maintaining customer related data)<br /> <br /> - Building strong customer relationships<br /> <br /> Should you be intersted in applying; please send us your English application to eindhoven@uniquemultilingual.com or call us for more information at 31(0)6 434 62 557.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Further vocational/ Bachelor degree (commercial or logistics)<br /> <br /> - Native Swedish skills and excellent writing and verbal skills in English<br /> <br /> - (First) Experience in customer service and order management<br /> <br /> - General knowledge of international supply chain processes<br /> <br /> - Advanced knowledge of MS-Office<br /> <br /> - SAP and Material Resource Planning (MRP) system knowledge are preferred.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Contract directly with our client.<br /> 13th month and 8% holiday allowance are some of the benefits working for our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5515892/Swedish-Order-Management-Specialist
Belgian Affiliate Manager - Belgium Gehalt: Doe
Standort: Belgien, Antwerp, Antwerp
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Französisch
Verƶffentlichung: 28th Jul 2015

Key Responsibilities:<br /> • Acquire new customers and new affiliates<br /> • Contact person to existing affiliates<br /> • Motivate existing affiliates to optimize performance<br /> • Identify and recruit new affiliates<br /> • Create and distribute affiliate newsletters and other affiliate communications<br /> • Monitor and analyze affiliate program performance<br /> • Product lines to be promoted will include the sportsbetting, poker and casino<br /> • Market promotions through affiliate channels<br /> • Work with graphic designers to create banners, images and other marketing materials<br /> • Work closely together with the Online Marketing Manager and liaise with staff from other locations in Europe. <br /> Key Competencies:<br /> • First job or maximum two years’ work experience<br /> • Online Marketing experience through internship, project or first job<br /> • Like to sell and good negotiation skills<br /> • Analytical skills<br /> • A bachelor degree of education<br /> • Fluent Dutch and English required, French would be very beneficial<br /> • Pro- interested in sports and or games<br /> ]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5522442/Belgian-Affiliate-Manager-Belgium
Danish Order Management Specialist Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Dänisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 19th Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is a leading company in precision dispensing equipment for applying industrial coatings.<br /> <br /> Job Description<br /> <br /> - Handling of customer enquiries via phone and email<br /> <br /> - Handling of quotations/offers<br /> <br /> - Order handling<br /> <br /> - Follow up on customer requests<br /> <br /> - Other duties (e.g. maintaining customer related data)<br /> <br /> - Building strong customer relationships<br /> <br /> Should you be intersted in applying; please send us your English application to eindhoven@uniquemultilingual.com or call us for more information at 31(0)6 434 62 557.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Further vocational/ Bachelor degree (commercial or logistics)<br /> <br /> - Native Danish skills and excellent writing and verbal skills in English<br /> <br /> - (First) Experience in customer service and order management<br /> <br /> - General knowledge of international supply chain processes<br /> <br /> - Advanced knowledge of MS-Office<br /> <br /> - SAP and Material Resource Planning (MRP) system knowledge are preferred.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Contract directly with our client.<br /> 13th month and 8% holiday allowance are some of the benefits working for our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5526622/Danish-Order-Management-Specialist
Commercial Customer service representative fluent in French and Dutch Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Französisch
Verƶffentlichung: 7th Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is one of the world's leading office suppliers with their EMEA Headquarters located in Venlo.<br /> <br /> Job Description<br /> Your job:<br /> To develop Customer loyalty and enhance their experience via a selection of media, including inbound calls/outbound campaigns, electronic communications. <br /> To build a long term customer base by efficiently processing all customer presale / aftersales queries and orders and effectively managing the customer relationship. <br /> Gaining maximum sales value and share of wallet from every customer by actively seeking out sales opportunities. <br /> Identifying customer's needs through effective communication and passionate customer service thereby increasing company sales and growing shareholder value. <br /> Being aware of and working towards departmental and individual objectives to create a consistent and competitive workplace. <br /> Delivering an outstanding service with all internal and external customer contact, exceeding customer expectations and wowing on recovery.<br /> <br /> Your responsibilities:<br /> • Record and process orders and inquiries received via all touch points and ensure a correct understanding of the reason for the contact<br /> • Provide efficient and effective service to customers, ensuring all internal targets are monitored and met and that the question of the customer is answered or expectations managed<br /> • Undertake handling of complaints and difficult contacts<br /> • Suggest additional and alternative products or services to meet customer needs as well as refer customers to other departments when the question or complaint requires this and ensure second line support is properly briefed<br /> • Exploit all opportunities to strengthen client relationships, particularly by developing major clients or larger client portfolios according to agreed strategy<br /> • Handle all administrative duties related to the customer service role such as filing, documenting and dispatching relevant documents<br /> • Develops and maintains extensive understanding of all products, services, systems and processes in order to deal with a variety of questions<br /> • Constantly monitor customer feedback to ensure corrective action taken to improve customer satisfaction<br /> <br /> Job Requirements<br /> Your profile:<br /> • Vocational degree and 1 - 2 years of relevant experience (preferred)<br /> • Is able to work within guidelines and systems within the department and is able to contribute ideas to improving the customer experience<br /> • Is able to work without close supervision<br /> • Has the ability to handle non-standard and complex questions from customers through an active dialog with customers to get a full view on their needs<br /> • Is customer focused, process and results driven<br /> • Has a listening attitude with ability to ask the right questions.<br /> • Uses rigorous logic and methods to solve difficult problems with effective solutions.<br /> • (Near) native in French and Dutch spoken and written, fluency in English. Other language skills would be a distinct advantage.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Long term position at a European headquarters of an international organisation. Contract directly with our client.<br /> Employment will include 24 paid vacation days, 12 ATV days and 8% holiday allowance.<br /> Salary depends on relevant experience.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5475952/Commercial-Customer-service-representative-fluent-in-French-and-Dutch
Customer Care Representative native German Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 31st Jul 2015

Organisatie<br /> International organisation. The location in Heerlen forms the business contact center for purchase orders and inquiries for customers in Europe, Middle East, Africa, Asia and Latin America.<br /> <br /> Job Description<br /> We are looking for a fulltime Customer Care Representative to work cross business. Are you customer focused and do you thrive by helping others? Then we are looking for you!<br /> We offer you a position where you offer day-to-day support in the Order-To-Cash processes such as orders, disputes & credits, enquiries, returns, monitoring. You will also be supporting the Supply Chain processes (PAR level, carrier scheduling) through analytical and operational support.<br /> <br /> We expect you to be able to provide a professional level of support to the Back Office and Field sales staff and customers by processing a broad knowledge of products, processes, tools and policies and ability to monitor product & information flows as well as resolving issues.<br /> In this role you contribute to the company goals in the areas of customer satisfaction.<br /> You are responsible for monitoring physical and information flows and you manage all incoming calls (including orders) and incoming e-mails to Customer Service shared mailboxes. Furthermore, you are responsible for issue resolution and reactive communication towards the customer, including coordination of issues.<br /> Other responsibilities include return flow management in exceptional cases such as; check return information and creation of return orders in SAP, pick up arrangement and follow-up plus the necessary updates in SAP, and responsibility for Service & Repair management: creation in SAP, return arrangement, preparation of offers and management of invoicing.<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Further vocational degree in relevant field, Bachelor degree is preferred<br /> <br /> - Native German and fluency in English. Other European languages are considered a plus.<br /> <br /> - At least 1 to 3 years experience in customer service and order management<br /> <br /> - Excellent communication skills (verbal and written).<br /> <br /> - Computer literacy (MS-Office and preferably SAP/ ERP) is also necessary.<br /> <br /> To be successful in this role, you need to be a pro-active team player with a distinct drive for execution and results. You have a strong focus on customer satisfaction and are able to build lasting relationships with clients and colleagues in other departments and disciplines. Managing several tasks and projects at once poses no problem for you.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> A fulltime position in a professional, international, dynamical and high quality working environment, where personal development is stimulated and personal initiatives are encouraged.<br /> Salary depending on relevant experience.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5581792/Customer-Care-Representative-native-German
French on- & offline Ad specialist Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Französisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 21st Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is one of the world's leading office suppliers with their EMEA Headquarters located in Venlo.<br /> <br /> Job Description<br /> Your job:<br /> To act as a single point of contact for all content topics for on- and offline touch-points for M&P, Web, MPC, MDM and e-Commerce Teams. To be the specialist in creating ads for every printed publication within the STEP system. Work closely with M&P, marketing and e-Commerce teams and MDM to ensure best quality and realizing everything in time to support the launch of web and print related selling events.<br /> <br /> Your responsibilities:<br /> <br /> - Be the specialist in creating/preparing ads for every printed publication<br /> <br /> - Responsible for the maintenance of content related ENDECA tasks (e.g. keywords) in collaboration with M&P and e-Commerce<br /> <br /> - Act as a single point of contact for all web and print related corrections for M&P, MDM and MPC.<br /> <br /> - Work closely together with the publication planners to optimize and standardize the ads created for print publications<br /> <br /> - Review and implement category specific content needs by comparing with competitor/manufacturer web- and print-appearance in collaboration with M&P<br /> <br /> - Responsible for the correct creation of the prepared ads file for the printed publications<br /> <br /> - Help with streamlining processes and optimizing new ways of working<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Good working knowledge of EXCEL (VLookups, Pivot tables)<br /> <br /> - (near) native in French and fluency in English<br /> <br /> - Commercial writing skills<br /> <br /> - Ability to work competently and consistent with content and information within a system, using workflows and processes wherever necessary to achieve set tasks and activities.<br /> <br /> - Experience of working either in a B2B or B2C retail, distance selling or contract based business<br /> <br /> - Experience with database management<br /> <br /> - Ability to work under pressure and has a drive for results<br /> <br /> - Ability to prioritize and know how to make a planning<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Long term job opportunity within an international organization.<br /> In addition to a gross monthly salary of approximately € 2250,- you will receive travel compensation, 24 vacation days per year and 12 ATV days per year.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5538242/French-on-offline-Ad-specialist
Spanish/ Italian Customer Assistant (35hrs) Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Italienisch, Spanisch
Verƶffentlichung: 21st Jul 2015

Organisatie<br /> An informal working atmosphere in an international company. Excellent training opportunities at an employer that pays attention to personal development.<br /> <br /> Job Description<br /> The Customer Service and 24-hour department serves all European customers and prospective customers by handling all enquiries and complaints for the entire range of vehicles. All enquiries and complaints are handled by telephone, mail, fax or e-mail.<br /> <br /> The 24-hour department is available 365 days per year, 7 days a week and 24 hours a day for customers in need of roadside assistance.<br /> <br /> Employees answer inbound customer requests for roadside assistance in the customer's native language and offer help on the phone or coordinate assistance through authorized service providers.<br /> <br /> The philosophy is to ensure the customer is mobile again as quickly as possible<br /> <br /> Interested? Please send us your application via maastricht@uniquemultilingual.com or call us for questions at 31(0)43 750 1760<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Higher vocational education<br /> <br /> - Native Spanish speaker<br /> <br /> - Near native Italian speaker<br /> <br /> - Fluent English (corporate language)<br /> <br /> - Good written and verbal skills<br /> <br /> - Advanced negotiation skills<br /> <br /> - Computer literacy<br /> <br /> - Knowledge of Spanish and Italian geography<br /> <br /> - Experience in customer care<br /> <br /> - Good understanding of customer satisfaction<br /> <br /> - Team player<br /> <br /> - Open-minded to a diversity of cultures.<br /> <br /> - Ability to prioritize, analyze, plan and coordinate on high volumes<br /> <br /> You must be available and willing to work in shifts from mo-su.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Working hours: Monday to Sunday in shifts, offered salary € 1720 PLUS shift compensation.<br /> <br /> You will be working in a growing international company in a young, ambitious, professional and dynamic environment.<br /> <br /> Collective health insurance at discounted rates, self-development opportunities, result-oriented bonus (variable payment) and pension plan are just some of the secondary benefits of working with our client.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5535612/Spanish-Italian-Customer-Assistant-35hrs
Accounts Payable Associate fluent in German Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Niederländ<wbr />isch, Deutsch
Verƶffentlichung: 30th Jul 2015

Organisatie<br /> International organisation<br /> <br /> Job Description<br /> Eager to continue your finance career in an international work environment? As Accounts Payable Associate you will be working in an international team in which you are responsible for the German speaking market.<br /> <br /> You will support and execute assigned tasks related to the processing and payment of vendor invoices. You will ensure:<br /> <br /> - all invoices are posted in a timely manner<br /> <br /> - appropriate approvals for disbursements are obtained prior to making payments<br /> <br /> - transactions are posted to the correct accounts and accurately reflect the business purpose of the transaction<br /> <br /> - invoices are paid on time<br /> <br /> - all transactions are appropriately documented before authorizing payment<br /> <br /> - all disbursements are in compliance with local policies, laws and regulations<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Degree in Business and Administration or Accounting is preferred<br /> <br /> - Fluent in German (native level) and English (business level)<br /> <br /> - Min. 2 years experience in accounting, accounts payable or bookkeeping<br /> <br /> - Familiar with USGAAP and SOX<br /> <br /> - Able to work in a high-performance work environment<br /> <br /> - High level of responsibility and stress-resistance<br /> <br /> - Able to working under pressure and with deadlines<br /> <br /> - Able to resolve problems and conflicts and a professional and tactful manner<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> <br /> - Direct contract with our client<br /> <br /> - Full time<br /> <br /> - Dynamic and international work environment<br /> <br /> <br /> Interested? Please feel free to send your cv to eindhoven@uniquemultilingual.com or for more information, contact us at 31 40 239 52 00.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5581622/Accounts-Payable-Associate-fluent-in-German
German Order Management Specialist Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Deutsch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 30th Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is a leading company in precision dispensing equipment for applying industrial coatings.<br /> <br /> Job Description<br /> <br /> - Handling of customer enquiries via phone and email<br /> <br /> - Handling of quotations/offers<br /> <br /> - Order handling<br /> <br /> - Follow up on customer requests<br /> <br /> - Other duties (e.g. maintaining customer related data)<br /> <br /> - Building strong customer relationships<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Further vocational/ Bachelor degree (commercial or logistics)<br /> <br /> - Native German skills and excellent writing and verbal skills in English<br /> <br /> - (First) Experience in customer service and order management<br /> <br /> - General knowledge of international supply chain processes<br /> <br /> - Advanced knowledge of MS-Office<br /> <br /> - SAP and Material Resource Planning (MRP) system knowledge are preferred.<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Contract directly with our client.<br /> 13th month and 8% holiday allowance are some of the benefits working for our client.<br /> <br /> Interested? Apply online via the "apply direct" button.<br /> Or via email at eindhoven@uniquemultilingual.com.<br /> <br /> NOTE: all applications must be submitted in English!]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5577232/German-Order-Management-Specialist
English speaking Content/ Data developer Gehalt: &nbsp;
Standort: Belgien, Limburg
Sprachen: Englisch, Andere Sprachen
Verƶffentlichung: 9th Jul 2015

Organisatie<br /> Our client is one of the world's leading office suppliers with their EMEA Headquarters located in Venlo.<br /> <br /> Job Description<br /> Your job:<br /> Content development according to agreed European strategy and guidelines. <br /> To provide content services for European and local products in local language (English). <br /> To work in an effective and efficient way, driving for results with a high quality standard and support the commercial functions within in and around all Master Data Management activities.<br /> <br /> Your responsibilities:<br /> <br /> - Manage all MDM related data in the European and local systems, create and maintain vendor, product and price records to ensure all data is accurate in systems and assure the quality of business data and the integrity of data across all supported European and local processes and systems <br /> <br /> - Provide content services and realize content and copywriting for European and local products in local languages and ensure a consistent and streamlined level of quality for product copy and content for all internal and external media<br /> <br /> - Create the CMS hierarchies, creation of item groups, add data to product attributes, product images, and other product related information such as icons and perform day to day content maintenance in CMS<br /> <br /> Job Requirements<br /> <br /> - Good working knowledge of EXCEL (VLookups, Pivot tables)<br /> <br /> - (near) native in English<br /> <br /> - Experience in an administrative role<br /> <br /> - Ability to work under pressure and has a drive for results<br /> <br /> - Ability to prioritize and know how to make a planning<br /> <br /> Salary and Benefits<br /> Long term job opportunity within an international organization.<br /> In addition to a gross monthly salary of approximately € 2100,- you will receive travel compensation, 24 vacation days per year and 12 ATV days per year.]]>
http://www.toplanguagejobs.de/job/5486042/English-speaking-Content-Data-developer